other
Gözlemek
Öý Gözlemek

 • PCB dizaýn tehnologiýasy
  • Iýul 05. 2021

  PCB EMC dizaýnynyň açary, şöhlelenýän meýdany kiçeltmek we şöhlelenme ýoluny dizaýn ugruna akdyrmakdyr.Iň köp ýaýran häzirki problemalar salgylanma tekizligindäki çatryklardan, salgy tekizliginiň gatlagyny üýtgetmekden we birleşdirijiden akýan signallardan gelýär.Jumper kondensatorlary ýa-da bölüji kondensatorlar käbir meseleleri çözüp biler, ýöne kondensatorlaryň, vias, padleriň umumy päsgelçiligi ...

 • Agyr mis köp gatlakly tagtanyň önümçilik prosesi
  • 19-njy iýul
  Manufacturing Process of Heavy Copper Multilayer Board

  Awtoulag elektronikasynyň we elektrik aragatnaşygynyň modullarynyň çalt ösmegi bilen, 12oz we ondan ýokary ultra galyň mis folga zynjyrlary kem-kemden önüm öndürijileriň ünsüni we ünsüni özüne çekýän giň bazar geljegi bolan ýörite PCB tagtalaryna öwrüldi.Elektron meýdançada çap edilen elektron tagtalarynyň giňden ulanylmagy bilen, işleýän talapçylar ...

 • PCB-leriň dürli görnüşleri we olaryň artykmaçlyklary barada öwreniň
  • 20-nji awgust
  Learn About Different Types of PCBs and Their Advantages

  Çap edilen zynjyr tagtasy (PCB) süýümli aýnadan, birleşdirilen epoksi ýa-da beýleki laminat materiallardan ýasalan inçe tagta.PCB-ler dürli elektrik we elektron böleklerinde bolýar, ses, radio, radar, kompýuter ulgamy we ş.m. Programmalar esasynda dürli PCB-ler ulanylýar.PCB-leriň dürli görnüşleri haýsylar?Bilmek üçin okaň.PCB-leriň dürli görnüşleri haýsylar?PCB-ler köplenç ...

 • Çap edilen aýlaw tagtalary önümçiligi
  • 09-njy awgust 2021-nji ýyl

  Çap edilen aýlaw tagtalarynyň (PCB) nämedigini we olaryň nähili öndürilýändigi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ýeke dälsiňiz.Köp adam "Zynjyr tagtalary" barada düşnüksiz düşünýär, ýöne Çap edilen Dolandyryş Geňeşiniň nämedigini düşündirip bilmek meselesinde hünärmen däl.PCB-ler, adatça, birikdirilen elektron böleklerini tagta goldamak we elektroniki taýdan birikdirmek üçin ulanylýar.Käbir synag ...

 • PCB Laminasiýa
  • 13-nji awgust 2021-nji ýyl

  1 çap edilen tagtalaryň meýdanlary has giňeldi we çap edilen tagtalaryň işleýşine bildirilýän talaplar barha diwersifikasiýa edildi.Çykyşdan başga-da o ...

 • PCB-iň deňeşdirme yzarlaýyş görkezijisi
  • 19-njy awgust 2021-nji ýyl

  Mis bilen örtülen laminatyň yzarlaýyş garşylygy, adatça deňeşdirme yzarlaýyş indeksi (CTI) bilen aňladylýar.Mis örtükli laminatlaryň (gysgaça mis örtükli laminatlar) köp sanly häsiýetleriniň arasynda yzarlamak garşylygy, möhüm howpsuzlyk we ygtybarlylyk görkezijisi hökmünde PCB zynjyr tagtasynyň dizaýnerleri we zynjyr tagtasynyň öndürijileri tarapyndan has köp baha berilýär.CTI bahasy wi laýyklykda synag edilýär ...

 • PCB Pad ululygy
  • 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty

  PCB tagta dizaýnynda PCB padleri dizaýn edilende, degişli talaplara we ülňülere laýyklykda berk dizaýn etmeli.SMT patch gaýtadan işlemekde PCB padiniň dizaýny gaty möhümdir.Tagtanyň dizaýny, komponentleriň erginine, durnuklylygyna we ýylylyk geçirişine gönüden-göni täsir eder.Yamany gaýtadan işlemegiň hili bilen baglanyşykly.Onda kompýuter näme ...

 • Grid mis, gaty mis.Haýsy?
  • 27-nji awgust. 2021

  Mis örtük näme?Mis guýmak diýilýän zat, PCB-de ulanylmadyk boşlugy salgylanma ýüzügi hökmünde ulanmak we soňra gaty mis bilen doldurmak.Bu mis ýerlere mis doldurmak hem diýilýär.Mis örtüginiň ähmiýeti, ýer siminiň päsgelçiligini azaltmak we päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ýokarlandyrmakdyr;naprýa; eniýeniň peselmegini azaltmak we elektrik üpjünçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak;eger bolsa ...

 • Zynjyr tagtasynyň sahypasyny we öwrümini nädip dolandyrmaly
  • 30-njy awgust

  Batareýanyň zynjyr tagtasynyň gyşarmagy komponentleriň nädogry ýerleşmegine sebäp bolar;tagta SMT, THT-de egilende, komponentleriň gysgyçlary tertipsiz bolar, bu gurnama we gurnama işlerine köp kynçylyklar getirer.IPC-6012, SMB-SMT Çap edilen zynjyr tagtalarynda iň ýokary sahypa ýa-da öwrüm 0,75%, beýleki tagtalar adatça 1,5% -den geçmeýär;rugsat berilýän sahypa (iki esse ...

Awtorlyk hukugy © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTDAllhli hukuklar goralandyr. Kuwwat

IPv6 ulgamy goldaýar

ýokarky

Habar goý

Habar goý

  Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, şu ýere habar goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

 • #
 • #
 • #
 • #
  Suraty täzeläň